മഹാശയര്‍

മഹർഷിമാർ
ശങ്കരാചാര്യർ
ഭഗവാന്‍ രമണ മഹര്‍ഷി
ആനന്ദമയി മാ
അരൊബിന്ദോ
ബാഹിനാബായി
സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ
ദയാനന്ദ സരസ്വതി
ജഗ്ഗി വാസുദേവ്
കബീർ ദാസ്
കാളിദാസൻ
സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ
ലാഹിരി മഹാശയൻ
മഹാവതാർ ബാബാജി
മാതാ അമൃതാനന്ദമയി
മീരാഭായി
നാംദേവ്
ശ്രീനാരായണഗുരു
നരസിംഹ് മേത്ത
നിംബാർക്കാചാര്യർ
പരമഹംസ യോഗാനന്ദ
രാമ സ്വാമി
സ്വാമി രാമതീർത്ഥൻ
രാമാനുജാചാര്യർ
രാം ഠാകുർ
ഷിർദ്ദി സായി ബാബ
സത്യ സായി ബാബ
സത്യാനന്ദ സരസ്വതി
ശിവാനന്ദ സരസ്വതി
തുളസീദാസ്
വല്ലഭാചാര്യർ
ശ്രീയുക്തേശ്വരഗിരി
അദ്വൈതാനന്ദൻ
കുമാരില ഭട്ട
കൗടില്യൻ
ഗോവിന്ദ ഭഗവത്പാദർ
ഗൗഡപാദർ
തപോവൻ മഹാരാജ്
തോടകൻ
പദ്മപാദൻ
ബസവേശ്വരൻ
മണ്ഡനമിശ്രൻ
മധുസൂദന സരസ്വതി
ലക്ഷ്മി കുമാര താതാചാര്യർ
ഹസ്താമലകൻ
അഖിലാനന്ദസ്വാമി
കരുണാകര ഗുരു
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു
പതഞ്ജലി
ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ
സ്വാമി ഗുരുരത്‌നം ജ്ഞാനതപസ്വി


കടപ്പാട്‌ : വിക്കിപീഡിയ