ഓർക്കുക.... മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത്

1.രോഗം, 
2.കടം,
3.ശത്രു
ഇവ മൂന്നിനേയും ഒരിക്കലും വില കുറച്ചു കാണരുത്.


1.മനസ്സ്,
2.പ്രവർത്തി,
3.അത്യാർത്തി.
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കുക.


1.അമ്പ് വില്ലിൽ നിന്നും,
2.വാക്ക് നാവിൽ നിന്നും,
3.ജീവൻ ശരീരത്തിൽ നിന്നും.
ഇവ മൂന്നും ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു ലഭിക്കില്ല.


1.ദുർനടപ്പ്,
2.മുൻ കോപം,
3.അത്യാഗ്രഹം.
ഇവ മൂന്നിനേയും അടക്കി നിർത്തുക. ഇവ മൂന്നും നമ്മെ ദുർബലപ്പെടുത്തിക്കളയുന്നു കൂടാതെ ഇവ മൂന്നും നമ്മെ യഥാർത്ത ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ അകറ്റിക്കളയുന്നു.


1.ബുദ്ധി,
2.സ്വഭാവഗുണം,
3.നമുടെ കഴിവ്.
ഇവ മൂന്നും ആർക്കും മോഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.


1.ദൈവം,
2.ഉത്സാഹം,
3.അച്ചടക്കം.
ഇവ മൂന്നും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുക നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും.


1.സ്ത്രീ,
2.സഹോദരൻ,
3.സുഹൃത്ത്.
ഇവ മൂന്ന് പേരേയും സമയവും സന്ദർഭവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു.


1.ഗുരു 
2.മാതാവ്,
3.പിതാവ്.
ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും എന്നും ബഹുമാനിക്കുക.


1.കുട്ടികൾ,
2.ഭ്രാന്തന്മാർ,
3.വിശന്നവർ.
ഇവരോട്‌ എപ്പോഴും ദയ കാണിക്കുക.


1.ഉപകാരം,
2.ഉപദേശം,
3.ഔദാര്യം
ഇവ മൂന്നും ഒരിക്കലും മറക്കരുത്.


1.സത്യം,
2.ധർമ്മം.
3.മരണം
ഇവ എപ്പോഴും ഓർക്കണം.


1.മോഷണം,
2.അപവാദം,
3.കളളം പറയുക.
ഇവ മൂന്നും കാരണം നമ്മുടെ വില നശിച്ചു പോകുന്നു.


1.സൗമ്യത,
2.ദയ,
3.ക്ഷമ,
ഇവ മൂന്നുമെന്നും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം.


1.നാവ്,
2.ദേഷ്യം,
3.ദുസ്വഭാവം
ഇവ മൂന്നിനേയൂം അടക്കി നിർത്തുക...