ധാരണയ്ക്കുള്ള മുഖ്യ സാരം


1. ഓര്മ്മയിലിരിക്കുന്നതിന്റെ അഭ്യാസത്തെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കണം. ഈ യാത്രയില് ഒരിക്കലും ക്ഷീണിക്കുകയോ ഒഴിവുകഴിവുകള് പറയുകയോ ചെയ്യരുത്. ഓര്മ്മയുടെ മുഴുവന് ചാര്ട്ടും വെക്കണം. ഭക്ഷണം ഈശ്വര ചിന്തയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും  കഴിക്കുകയും വേണം.

2. ബുദ്ധികൊണ്ട് പരിധിയില്ലാത്ത സന്യാസം ചെയ്യണം. ഈ പഴയ ലോകത്തെ ബുദ്ധികൊണ്ട് ത്യജിക്കണം. ഉണര്ന്നുവെങ്കില് മറ്റുള്ളവരെ ഉണര്ത്തണം.

വരദാനം :-മഹാനതയോടൊപ്പം വിനയത്തെയും ധാരണ ചെയ്ത് സര്വ്വരുടേയും ബഹുമാനം പ്രാപ്തമാകുന്ന സുഖം നല്കുന്നവരായി ഭവിക്കട്ടെ!
മഹാനതയുടെ അടയാളമാണ് വിനയം. എത്രയും മഹാനാണ് അത്രയും വിനയമുണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് സദാ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഏതുപോലെ വൃക്ഷം പഴങ്ങളാല് നിറയുമ്പോള് അത്രയും കുനിയുന്നു. വിനയം തന്നെയാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ആരാണോ വിനയമുള്ളവര് അവര്ക്ക് സര്വ്വരുടേയും ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നു. ആരാണോ അഭിമാനത്തിലിരിക്കുന്നത് അവര്ക്ക് ആരും തന്നെ ബഹുമാനം നല്കുകയില്ല, അവരില് നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു. വിനയമുള്ളവര് എവിടെപ്പോയാലും, ഏന്തുതന്നെ ചെയ്താലും അത് സുഖദായിയായിരിക്കും. അവരില് നിന്നും സര്വ്വര്ക്കും സുഖത്തിന്റെ അനുഭൂതിയുണ്ടാകും.

സ്ലോഗൻ  :-ഉദാസീനതയെ വിടനല്കുന്നതിന് സന്തോഷത്തിന്റെ ഖജനാവിനെ സദാ കൂടെ വെക്കൂ.